GDZometr.ru

Алгебра. 10 клас. 2010р. Академічний рівень

Авторы :
Издательство:
Серия:
Страна: lang country

§ 1.1. Множини та операції над ними

§ 1.2. Числові множини. Множина дійсних чисел

§ 2.1. Поняття числової функції. Найпростіші властивості числових функцій

§ 2.2. Властивості і графіки основних видів функцій

§ 2.3. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень

§ 2.4. Обернена функція

§ 3.1. Рівняння-наслідки та рівносильні перетворення рівнянь

§ 3.2. Застосування властивостей функцій до розв'язування рівнянь

§ 4. Нерівності: рівносильні перетворення та загальний метод інтервалів

§ 5. Графіки рівнянь та нерівностей з двома змінними

§ 6. Метод математичної індукції

§ 7.1. Означення многочленів від однієї змінної та їх тотожна рівність

§ 7.2. Дії над многочленами. Ділення многочлена на многочлен з остачею

§ 7.3. Теорема Везу. Корені многочлена. Формули Вієта

§ 7.4. Схема Горнера

§ 7.5. Знаходження раціональних коренів многочлена з цілими коефіцієнтами

§ 8. Рівняння і нерівності, що містять знак модуля

§ 9. Рівняння і нерівності з параметрами

§ 10. Корінь п-го степеня та його властивості. Функція у = корінь (х) та її графік

§ 11. Ірраціональні рівняння

§ 12.1. Узагальнення поняття степеня

§ 12.2. Степенева функція, її властивості та графік

§ 13.1. Застосування властивостей функцій до розв'язування ірраціональних рівнянь

§ 13.2. Приклади використання інших способів розв'язування ірраціональних рівнянь

§ 14. Ірраціональні нерівності

§ 15. Розв'язування ірраціональних рівнянь та нерівностей з параметрами

Додаткові вправи до розділу 2

§ 16. Радіанна міра кутів

§ 17. Тригометричні функції кута і числового аргументу

§ 18. Властивості тригонометричних функцій

§ 19. Графіки функцій синуса, косинуса, тангенса і котангенса та їх властивості

§ 20. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

§ 21.1.Формули додавання

§ 21.2.Формули подвійного аргументу

§ 21.3.Формули зведення

§ 21.4.Формули суми і різниці однойменних тригонометричних функцій

§ 22.1.Формули потрійного та половинного аргументів

§ 22.2.Формула перетворення виразу asin а + bcos а

§ 23. Обернені тригонометричні функції

§ 24. Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь

§ 25 Розв’язування тригонометричних рівнянь, які відрізняються від найпростіших

§ 26. Розв'язування систем тригонометричних рівнянь

§ 27. Найпростіші тригонометричні нерівності

§ 28. Приклади розв’язування більш складних тригонометричних рівнянь та їх систем

§ 29. Тригонометричні рівняння з параметрами

§ 30. Розв’язування тригонометричних нерівностей